திருவண்ணாமலையில் கல்யாணி கவரிங் கடை உரிமம் விற்பனைக்கு உள்ளது!

திருவண்ணாமலையில் கல்யாணி கவரிங் கடை உரிமம் விற்பனைக்கு உள்ளது

புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கும்,
புதிய வியாபாரத்தை எதிர் நோக்கி இருப்பவர்களுக்கும் ஓர் அரிய வாய்ப்பு!

தொடர்புக்கு : 9840339587, 9843508020